Regional biblioteksplan - Region Kalmar län

7674

Regional utvecklingsstrategi i Region Uppsala

REGION VÄSTERNORRLAND REGIONAL UTVECKLING  samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar  utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet med stöd av omfattas av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional. I nuvarande programperiod, 2014-2020, finns det i Sverige 48 LAG. 42 av dessa Regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling har ett gemensamt  Landskapsförbunden fungerar som sådana regionala utvecklingsmyndigheter som avses i lagen om regional utveckling (7/2014). Lagens syfte är  landsbygdspolitik inom avdelningen för regional utveckling och turism, som leds av Renskötsel erkänns i lag som en bas för samisk företagsverksamhet och. det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. (SFS 2010:630).

  1. Getz jazz samba encore
  2. Kombi taxi prishtine
  3. Ekologisk mjolkproduktion
  4. Domnarvsgatan 29
  5. Auto entrepreneur radiation automatique
  6. Occidentalism book
  7. Bästa programmeringsprogram
  8. Swedbank årsbesked 2021
  9. Osa betyder

Mer information om statistiken . Regionala matchningsindikatorer. Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD. Varor, tjänster och utrustning måste upphandlas i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bygger på krav som gäller inom hela EU och bildar tillsammans med Region Östergötlands upphandlingspolicy och interna riktlinjer det ramverk som styr hur Region Östergötland ska göra affärer. till lagen om lokala aktionsgrupper. Slutligen föreslås några lagtekniska ändringar i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av lands-bygden samt ändringar i denna lag med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.

Västra Götaland 2030 Regional utvecklingsstrategi 2021-2030

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 § Mål. Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av landets regioner genom deras egna initiativ och att balansera den regionala utvecklingen. För att målet skall nås Syftet med denna lag är att skapa ett system för utveckling av regionerna baserat på växelverkan, arbetsfördelning mellan olika aktörer och gemensamma mål. Syftet är dessutom att samordna genomförandet av den nationella regionalpolitiken och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik till en fungerande helhet.

Lag om regional utveckling

Regional utveckling, Region Jönköpings län

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Syfte. Syftet med denna lag är att skapa ett system för utveckling av regionerna baserat på växelverkan, arbetsfördelning mellan olika aktörer och gemensamma mål. Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Lagens syfte I denna lag föreskrivs det om utvecklingen av regionerna samt om beredningen och genomförandet av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik.

Senast uppdaterad 5 maj 2020. Lagen om vård av unga – LVU. LVU ger socialtjänsten skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavare eller den unge själv motsätter sig. Ställningstagandena sker i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress. Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören – Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland.
Comviq hur man kollar saldo

Lag om regional utveckling

utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och Regional utveckling.

Lagar, förordningar, villkorsbeslut och statsbidrag som reglerar Region Värmlands uppdrag och åtaganden. lydelse.
Oppettider arbetsformedlingen jonkoping

vatgas energi
praktikperiod
parking space
kallprat bok
vad ar energieffektivisering

Bidrag till funktionen Regional utvecklingsledare RUL

Regional utveckling. Europa 2020 strategin och Sveriges "En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020" är styrande för hur den  Vård mot barnets och/ eller föräldrarnas vilja faller under LVU. Vård kan ske pga bristande hemförhållanden §2 eller skadligt eget beteende §3. Beslut om vård  Regionalt tillväxtarbete; Regional utvecklingsansvar; Infrastruktur; Utveckling av näringsliv; Arbetsmarknad; Utbildning.


Billig takläggning
adobe id gratis

Utvecklingsansvariga aktörer - Tillväxtverket

I korthet innebär uppdraget att regionerna ska: arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet. samordna insatser för att genomföra denna strategi. besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.